geloofsbasis

 1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde

Het centrale uitgangspunt van ons geloof is God, die we hebben leren kennen als onze hemelse Vader. We geloven in een God die dicht bij mensen wil zijn, die bereikbaar is en die verlangt naar innige omgang met mensen, zoals een Vader verlangt naar omgang met Zijn kinderen. We geloven in een God die ons liefheeft met een onuitblusbare liefde en die voor ons wil zorgen zoals een Vader voor Zijn kinderen zorgt.

We geloven ook in God als Schepper. We geloven dat het universum met alles wat daarin is, tot stand is gekomen door de kracht van God. Daarmee laat ons geloof een ander geluid horen dan de evolutietheorie, die leert dat alles tot stand kwam door een grote knal, gevolgd door veel tijd en nog meer toeval. In de overweldigende schoonheid, complexiteit en samenhang van ons universum in al zijn grootheid en kleinheid zien we de hand van een Ontwerper, die met liefde en zorg alles heeft gemaakt dat bestaat.

 1. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer

We geloven in Jezus Christus, geboren uit God de Vader voordat tijd en ruimte bestonden. We geloven dat Hij één van wezen is met God de Vader; God uit God, Licht uit Licht. We geloven dat Hij het Woord van God is, waardoor alles dat bestaat is ontstaan.

Door het geloof in Jezus worden we kinderen van God en daarmee ook broers en zussen van Jezus. Maar meer nog is Jezus onze Heer, in wiens teken we ons leven stellen en in wiens dienst we willen staan.

 1. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria

We geloven dat Maria door de kracht van Gods Heilige Geest zwanger is geworden en een Zoon baarde die ze Jezus noemde. Zo gaf Jezus Zijn hemelse positie op om mens te worden zoals wij, om onder ons te leven en ons te vertellen van Zijn hemelse Vader, die ook onze hemelse Vader wil zijn.

Elk jaar met Kerstmis vieren we het bijzondere feit dat Jezus, het Licht van de wereld, op aarde kwam. 

 1. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven

We geloven dat Jezus mens was net als wij en dat Hij in Zijn leven lijden heeft gekend, net als wij. Hij kende pijn, verdriet, ziekte en afwijzing. Hij weet wat we doormaken als er moeiten in ons leven zijn en voelt daarin met ons mee. We geloven daarom dat er geen betere plek is dan dicht bij Jezus.

We geloven dat de Jood Jezus in het bijzonder heeft geleden toen Hij in handen viel van Pontius Pilatus, die Jezus liet geselen en kruisigen onder zware druk van de godsdienstige leiders van Zijn eigen volk, terwijl Jezus niets strafbaars had gedaan. Door te sterven aan het kruis droeg Jezus vrijwillig en uit liefde de straf die wij als mensen hadden moeten dragen voor onze ontrouw aan God. We geloven dat het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus ons de enige weg biedt naar vrijheid en vrede met God.

Elk jaar op Goede Vrijdag, maar ook als we het Heilig Avondmaal vieren, denken we er dankbaar aan terug dat Jezus dit voor ons heeft gedaan en kijken we met verlangen uit naar Zijn terugkomst. 

 1. Neergedaald in de hel, en op de derde dag is opgestaan uit de doden

We geloven dat Jezus in onze plaats afdaalde naar de diepste duisternis om ons in het Licht te kunnen plaatsen. En we geloven dat de dood Jezus niet kon vasthouden. Op de derde dag stond Jezus op uit de dood en opende daarmee een weg van leven voor een ieder die gelooft in Hem.

Tijdens het Paasfeest vieren we deze overwinning over de dood met grote blijdschap! 

 1. Opgevaren naar de hemel, en zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader

We geloven dat Jezus zich na Zijn opstanding aan honderden gelovigen heeft laten zien om hen te bewijzen dat Hij leefde en dat Hij op de 40e dag na Zijn opstanding is teruggekeerd naar de hemel. Daar heeft Hij de hoogste plek naast God de Vader ingenomen. Vanaf die plek is Hij onze Voorspreker bij God de Vader. Hij bidt en pleit onophoudelijk voor ons. En Hij maakt voor ons een plaats klaar, zodat we eens ook bij de Vader zullen zijn.

Elk jaar als het Hemelvaart is, vieren we de terugkeer van Jezus naar de hemel. 

 1. Vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden

We geloven dat Jezus op een tijdstip dat de Vader bepaald heeft zal terugkeren naar de aarde. Hij zal hier dan een Vrederijk stichten waaraan geen einde komen zal. Met de komst van Jezus zal er ook een moment van oordeel zijn. Zowel degenen die bij de komst van Jezus op aarde leven, als degenen die al gestorven zijn, zullen dan geoordeeld worden. Voor een ieder die gelooft in Jezus en Zijn plaatsvervangend lijden en sterven zal dit oordeel uitlopen op vrijspraak.

 1. Wij geloven in de Heilige Geest

We geloven in de Heilige Geest, Die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, Die woning maakt in het hart van elke gelovige, Die ons troost, bemoedigt, helpt, wijsheid en kracht geeft, Die ons God leert kennen en Die ons de overtuiging geeft dat we kinderen van God zijn. De Heilige Geest is een groot geschenk van God aan elke gelovige.

Steeds als het Pinksteren is, vieren we met dankbare blijdschap dat God ons zijn Geest overvloedig gegeven heeft. 

 1. Wij geloven in één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen

We geloven dat er maar één kerk is: de wereldwijde gemeenschap van christenen. Deze kerk is als een levend lichaam, waarvan Christus het Hoofd is. Linked maakt onderdeel van deze wereldwijde gemeenschap van christenen.

 1. Wij geloven in vergeving van de zonden

We geloven dat Jezus Christus geleden heeft en gestorven is voor alles wat mensen gedaan hebben dat niet in overeenstemming is met de wil van God de Vader. Door dit plaatsvervangende lijden en sterven heeft Jezus het mogelijk gemaakt dat de Vader de zonden van mensen vergeeft. Iedereen die zich vastklampt aan wat Jezus heeft gedaan ontvangt vergeving van zonden.

 1. Wij geloven in de wederopstanding uit het vlees

We geloven dat de dood niet het laatste woord heeft omdat Jezus de dood heeft overwonnen toen Hij opstond uit de dood. Wie in Jezus gelooft, zal net als Hij opstaan uit de dood op de tijd die God de Vader bepaald heeft.

 1. Wij geloven in een eeuwig leven

We geloven dat wie opstaat uit de dood ook nooit weer zal sterven. Na de opstanding zullen we voor altijd leven. We zullen bij God zijn en Hij bij ons. Er zal geen pijn en verdriet meer zijn. Geen angst en oorlog en misdaad. Geen ziekte. Er zal leven zijn in al zijn volheid, zoals God het altijd al bedoeld had.

      Amen

We geloven dat dit alles zeker en waar is!

 

TERUG